REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.DZIENZKLASYKIEM.PL

Sklep internetowy „sklep.dzienzklasykiem.pl” prowadzony jest przez firmę:
Inwestuj W Klasyka Mateusz Lipiński
ul. Lanciego 12/197
NIP : 5213722429, Regon : 363695950
Niniejszy Regulamin określa sposób składania zamówień, sprzedaż i dostawę towarów zakupionych w naszym Sklepie Internetowy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Definicje

Cena - wartość brutto umieszczoną przy każdym towarze wyrażoną w polskich złotych zawierającą podatek VAT, bez kosztów dostawy.
Dostawca - Firma kurierska, której Sklep zleci dostawę.
Koszt dostawy - Koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru.
Kupujący - Osoba fizyczna lub prawna kupująca towar w Sklepie.
Towar - rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży.
Zamówienie - dyspozycja zakupu na towar złożona w Sklepie przez Kupującego stosownie do ustaleń niniejszego Regulaminu.

Prezentacja towarów w Internecie.

 1. Sklep prezentuje swoje towary do sprzedaży w sieci internetowej i czyni to w sposób staranny mający na celu wiarygodne oddanie rzeczywistego wyglądu oferowanego wyrobu.

 2. Sprzedawane wyroby są fabrycznie nowe i w wysokiej jakości. Zamieszczane opisy oddają ich rzeczywisty stan, a zdjęcia dają możliwość dokładnego wyobrażenia o danym produkcie.

 3. Ceny oferowanych produktów są cenami brutto, podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.

 4. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 6. Znaki towarowe i ich nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji sprzedawanych towarów i stanowią własność producentów.

Składanie zamówień.

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie stosownego formularza i przysłania go do Sklepu.

 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na adres mailowy informację, ze zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 3. Zamówienie mogą złożyć osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych i osoby prawne.

 4. Przy składaniu Zamówienia Kupujący powinien podać poprawnie i rzeczywiste dane osobowe. W przeciwnym przypadku Zamówienie może się opóźnić w realizacji lub może zostać niezrealizowane.

Realizacja Zamówienia.

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

 2. W przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia. O takiej sytuacji Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 3. Realizacja Zamówienia przeprowadzona będzie maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania środków na koncie bankowym Sklepu.

 4. W przypadku braku towarów objętych Zamówieniem, Kupujący będzie o tym niezwłocznie poinformowany i zdecyduje czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy ma być w całości anulowane, czy też zrealizowane w terminie późniejszym.

Zwrot zamówionego towaru.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000 Nr 22 poz. 271 z poż.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. W tym celu Kupujący powinien złożyć w formie pisemnej stosowne oświadczenie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z zamówieniem lub zawiera wady fizyczne lub prawne.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Sklepu, wraz z reklamowanym towarem, pisemnym uzasadnieniem oraz z stosownym żądaniem.

 3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki ponosi Sklep. W pozostałych przypadkach koszty przesyłki ponosi Kupujący. Nie będą przyjmowane przesyłki za zaliczeniem pocztowym.

Wysyłki towarów i odbiór własny.

 1. Koszty dostawy towaru ponosi Kupujący i ich wysokość zależy od dostawcy, wagi produktu i form płatności.

 2. Dostawy realizowane są w dni robocze.

 3. Jeżeli Kupujący podczas odbioru przesyłki stwierdzi, ze opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub mogła nastąpić ingerencja osób trzecich w jej zawartość, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności dostawcy sporządzić protokół zgłoszenia szkody i powiadomić o tym fakcie Sklep.

 4. Odbiór własny jest możliwy po zaznaczeniu odpowiedniego punktu w formularzu. Dokładny adres odbioru zostanie podany w mailu.

 5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Płatności za towar i koszty przesyłki.

 1. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 2. Każda transakcja udokumentowana jest dowodem sprzedaży, paragonem lub fakturą VAT.

 3. Płatności należy dokonywać na podane konto bankowe Sklepu.

 4. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z poleceniem w formularzu zamówienia. Bez uiszczenia opłaty Zamówienie nie będzie realizowane.

 5. PŁATNOŚCI ON-LINE.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Payu SA.

  ZWROTY ZA PŁATNOŚCI ON-LINE.

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Polityka prywatności

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 3. Operator serwisu sklep.dzienzklasykiem.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

  • możliwości logowania do serwisu;

  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Postanowienia końcowe.

 1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient Sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

 2. Wszelkie informacje tekstowe i zdjęcia towarów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 83).

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami ).

 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy sprzedaży internetowej pomiędzy Kupującym a Sklepem rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Zmiany w Regulaminie stają się obowiązujące w ciągu 7 dni od opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portal dzienzklasykiem.pl, z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 12/432, którego przedstawicielem jest Mateusz Lipiński. Nasze dane są gromadzone i przechowywane przez operatora hostingowego ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., funkcjonującego pod adresem www.mydevil.net;

 2. Właścicielem Portalu dzienzklasykiem.pl jest firma Inwestuj w Klasyka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 12 / 432 NIP: 52137224297, REGON: 363695950, reprezentowaną przez: Mateusz Lipiński – Właściciel – nasz portal jest własnością firmy Inwestuj w Klasyka;

 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w dzienzklasykiem.pl jest Mateusz Lipiński [dzienzklasykiem@gmail.com] – ta osoba zapewnia, że dane osobowe które zostaną nam przekazane będą właściwie zabezpieczone;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6 ust. 1 b. w celu wypełnienia warunków umowy – Twoje dane osobowe będą są nam potrzebne w celu wykonania zawartej między nami umowy;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim – przekazujemy tylko te dane które potrzebne są do zawarcia umowy, nie sprzedamy ich innym firmom na przykład do reklamy;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług reklamowych, a także po jej zakończeniu w celach audytowych, tworzenia kopii zapasowych lub/i archiwizacyjnych – dostęp do nich będą miały tylko upoważnione przez Portal osoby w celach rozliczeniowych czy sprawdzających lub kontaktowych (fakturowanie, sprawdzanie danych, wysyłka informacji, prace informatyczne, statystyki);

 7. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dane osobowe przekazane nam są tylko i wyłącznie własnością osoby której dotyczą, może ona w każdej chwili zrobić z nimi co chce, łącznie z ich usunięciem;

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - jeśli pojawi się jakiś problem z danymi osobowymi zawsze możesz kontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, aczkolwiek prosimy w razie problemów czy wątpliwości, najpierw skontaktować się z nami;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy – jeśli nie dostaniemy twoich danych osobowych nic nie będziemy mogli dla Ciebie zrobić;

 10. Upoważnienie Usługodawcy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do świadczenia przez niego usługi prowadzenia Konta Użytkownika, w tym przekazywanie na podany przez Panią/Pana adres poczty elektronicznej informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika – bez twojego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mail itd.) nie będziemy mogli z Tobą współpracować, ponieważ zabrania nam tego prawo;